نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در دعوای فسخ و تخلیه مورد اجاره محل تجاری به علت انتقال غیر مجاز به غیر، علاوه بر مستأجر، متصرف نیز باید طرف دعوی قرار گیرد، وگرنه دعوی قابلیت استماع ندارد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در دعوای فسخ و تخلیه مورد اجاره محل تجاری به علت انتقال غیر مجاز به غیر، علاوه بر مستأجر، متصرف نیز باید طرف دعوی قرار گیرد، وگرنه دعوی قابلیت استماع ندارد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در دعوای فسخ و تخلیه مورد اجاره محل تجاری به علت انتقال غیر مجاز به غیر، علاوه بر مستأجر، متصرف نیز باید طرف دعوی قرار گیرد، وگرنه دعوی قابلیت استماع ندارد.