نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در دعوای تنفیذ فسخ معامله، خواهان باید ابتدا نسبت به اعلام اراده خود نسبت به فسخ معامله اقدام نموده باشد و سپس تنفیذ آن را از دادگاه درخواست کند.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در دعوای تنفیذ فسخ معامله، خواهان باید ابتدا نسبت به اعلام اراده خود نسبت به فسخ معامله اقدام نموده باشد و سپس تنفیذ آن را از دادگاه درخواست کند.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در دعوای تنفیذ فسخ معامله، خواهان باید ابتدا نسبت به اعلام اراده خود نسبت به فسخ معامله اقدام نموده باشد و سپس تنفیذ آن را از دادگاه درخواست کند.