نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در اجاره¬های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶، انحلال اجاره به دلیل تحقق شرط فاسخ نیاز به اعلام آن دارد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی، ادعای انفساخ توجیه قانونی ندارد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در اجاره­های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56، انحلال اجاره به دلیل تحقق شرط فاسخ نیاز به اعلام آن دارد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی، ادعای انفساخ توجیه قانونی ندارد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در اجاره­های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶، انحلال اجاره به دلیل تحقق شرط فاسخ نیاز به اعلام آن دارد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی، ادعای انفساخ توجیه قانونی ندارد.