نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – در اجاره¬های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، پس از انقضای مدت به این دلیل که امکان تخلیه عین مستأجره وجود دارد توسل به انفساخ قرارداد به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد وجاهت ندارد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در اجاره­های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، پس از انقضای مدت به این دلیل که امکان تخلیه عین مستأجره وجود دارد توسل به انفساخ قرارداد به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد وجاهت ندارد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

در اجاره­های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، پس از انقضای مدت به این دلیل که امکان تخلیه عین مستأجره وجود دارد توسل به انفساخ قرارداد به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد وجاهت ندارد.