نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – درصورت فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری، شرط داوری نیز منتفی است و داوران نمی¬توانند در مورد صحت و سقم دعوای فسخ قرارداد مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

درصورت فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری، شرط داوری نیز منتفی است و داوران نمی­توانند در مورد صحت و سقم دعوای فسخ قرارداد مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

درصورت فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری، شرط داوری نیز منتفی است و داوران نمی­توانند در مورد صحت و سقم دعوای فسخ قرارداد مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.