نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – درخواست فسخ قرارداد (مبایعه¬نامه) از مصادیق دعوا و امور حسبی نیست و قابلیت استماع ندارد چراکه فسخ قرارداد از حقوق صاحب حق فسخ است و محاکم دادگستری در صورت اعلام فسخ و تحقق آن و درخواست تنفیذ آن، صحت یا عدم صحت فسخ را بررسی و اظهار نظر می¬کنند.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

درخواست فسخ قرارداد (مبایعه­نامه) از مصادیق دعوا و امور حسبی نیست و قابلیت استماع ندارد چراکه فسخ قرارداد از حقوق صاحب حق فسخ است و محاکم دادگستری در صورت اعلام فسخ و تحقق آن و درخواست تنفیذ آن، صحت یا عدم صحت فسخ را بررسی و اظهار نظر می­کنند.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

درخواست فسخ قرارداد (مبایعه­نامه) از مصادیق دعوا و امور حسبی نیست و قابلیت استماع ندارد چراکه فسخ قرارداد از حقوق صاحب حق فسخ است و محاکم دادگستری در صورت اعلام فسخ و تحقق آن و درخواست تنفیذ آن، صحت یا عدم صحت فسخ را بررسی و اظهار نظر می­کنند.