نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – دادخواست تأیید فسخ مبایعه¬نامه به علت تحقق شرط فاسخ در عقد محکوم به رد است، زیرا عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی داشته باشد، خود به خود و قهراً از بین می¬رود و بر خلاف خیارات دیگر، احراز آن محتاج حکم اعلامی دادگاه نمی¬باشد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

دادخواست تأیید فسخ مبایعه ­نامه به علت تحقق شرط فاسخ در عقد محکوم به رد است، زیرا عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی داشته باشد، خود به خود و قهراً از بین می­رود و بر خلاف خیارات دیگر، احراز آن محتاج حکم اعلامی دادگاه نمی­باشد.

 

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

دادخواست تأیید فسخ مبایعه ­نامه به علت تحقق شرط فاسخ در عقد محکوم به رد است، زیرا عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی داشته باشد، خود به خود و قهراً از بین می­رود و بر خلاف خیارات دیگر، احراز آن محتاج حکم اعلامی دادگاه نمی­باشد.