نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – خواهان باید قبل از اقامه دعوای مطالبه آثار فسخ قرارداد، دعوای اثبات فسخ قرارداد را اقامه نماید، در غیر این صورت دعوای وی قابلیت استماع نخواهد داشت.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

خواهان باید قبل از اقامه دعوای مطالبه آثار فسخ قرارداد، دعوای اثبات فسخ قرارداد را اقامه نماید، در غیر این صورت دعوای وی قابلیت استماع نخواهد داشت.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

خواهان باید قبل از اقامه دعوای مطالبه آثار فسخ قرارداد، دعوای اثبات فسخ قرارداد را اقامه نماید، در غیر این صورت دعوای وی قابلیت استماع نخواهد داشت.