نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – حق فسخ ابتدا باید توسط ذوالخیار اعمال شود و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود. بنابراین دعوای فسخ قرارداد توسط محکمه قابلیت استماع ندارد.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –
حق فسخ ابتدا باید توسط ذوالخیار اعمال شود و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود. بنابراین دعوای فسخ قرارداد توسط محکمه قابلیت استماع ندارد.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –
حق فسخ ابتدا باید توسط ذوالخیار اعمال شود و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود. بنابراین دعوای فسخ قرارداد توسط محکمه قابلیت استماع ندارد.