نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – تقاضای فسخ بیع از دادگاه مسموع نیست. فسخ از ایقاعات است و ذی¬حق باید بدواً حق فسخ خود را اعمال نماید.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

تقاضای فسخ بیع از دادگاه مسموع نیست. فسخ از ایقاعات است و ذی­حق باید بدواً حق فسخ خود را اعمال نماید.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

تقاضای فسخ بیع از دادگاه مسموع نیست. فسخ از ایقاعات است و ذی­حق باید بدواً حق فسخ خود را اعمال نماید.