نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – با انفساخ قرارداد، تمام تعهدات و شروط ضمن عقد و آثار و نتایج آن مرتفع می¬گردد و موجبی برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد باقی نمانده است.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

با انفساخ قرارداد، تمام تعهدات و شروط ضمن عقد و آثار و نتایج آن مرتفع می­گردد و موجبی برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد باقی نمانده است.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

با انفساخ قرارداد، تمام تعهدات و شروط ضمن عقد و آثار و نتایج آن مرتفع می­گردد و موجبی برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد باقی نمانده است.