نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – با اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم، عقد جایز وکالت به عقد لازم تبدیل می¬گردد و در هر حال حق عزل وکیل از موکل سلب شده و دعوای اعلام فسخ به علت عزل مردود است.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

با اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم، عقد جایز وکالت به عقد لازم تبدیل می­گردد و در هر حال حق عزل وکیل از موکل سلب شده و دعوای اعلام فسخ به علت عزل مردود است.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

با اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم، عقد جایز وکالت به عقد لازم تبدیل می­گردد و در هر حال حق عزل وکیل از موکل سلب شده و دعوای اعلام فسخ به علت عزل مردود است.