نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – اگر در موردی که برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد ارجاع به داوری پیش¬بینی شده، ادعا و خواسته یکی از طرفین اعلام فسخ قرارداد باشد، داور صالح به رسیدگی نیست چون درصورت فسخ قرارداد، شرط داوری ضمن آن نیز منتفی می¬شود و لذا موجبی برای صلاحیت داوری نخواهد بود.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

اگر در موردی که برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد ارجاع به داوری پیش­بینی شده، ادعا و خواسته یکی از طرفین اعلام فسخ قرارداد باشد، داور صالح به رسیدگی نیست چون درصورت فسخ قرارداد، شرط داوری ضمن آن نیز منتفی می­شود و لذا موجبی برای صلاحیت داوری نخواهد بود.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

اگر در موردی که برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد ارجاع به داوری پیش­بینی شده، ادعا و خواسته یکی از طرفین اعلام فسخ قرارداد باشد، داور صالح به رسیدگی نیست چون درصورت فسخ قرارداد، شرط داوری ضمن آن نیز منتفی می­شود و لذا موجبی برای صلاحیت داوری نخواهد بود.