نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – اگر در زمان اقاله، موضوع معامله به غیر منتقل شده باشد، در حکم تلف موضوع معامله بوده و متعهدله استحقاق مثل یا قیمت موضوع معامله را خواهد داشت.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

اگر در زمان اقاله، موضوع معامله به غیر منتقل شده باشد، در حكم تلف موضوع معامله بوده و متعهدله استحقاق مثل یا قیمت موضوع معامله را خواهد داشت.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

اگر در زمان اقاله، موضوع معامله به غیر منتقل شده باشد، در حکم تلف موضوع معامله بوده و متعهدله استحقاق مثل یا قیمت موضوع معامله را خواهد داشت.