نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – اگر تعدی و تفریط مستأجر در زمان مالک سابق صورت گرفته باشد، حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به مالک جدید منتقل نمی¬شود.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

اگر تعدی و تفریط مستأجر در زمان مالک سابق صورت گرفته باشد، حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به مالک جدید منتقل نمی­شود.

 

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

اگر تعدی و تفریط مستأجر در زمان مالک سابق صورت گرفته باشد، حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به مالک جدید منتقل نمی­شود.