نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ – اگر انحلال و انفساخ قرارداد بر حسب قانون باشد، اعلام آن با تقدیم دادخواست محقق می¬شود و لزومی به اعلام و ابراز اراده از طریق دیگر (قبل از تقدیم داخواست) نیست، زیرا فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می-شود.

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

اگر انحلال و انفساخ قرارداد بر حسب قانون باشد، اعلام آن با تقدیم دادخواست محقق می­شود و لزومی به اعلام و ابراز اراده از طریق دیگر (قبل از تقدیم داخواست) نیست، زیرا فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می­شود.

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص فسخ –

اگر انحلال و انفساخ قرارداد بر حسب قانون باشد، اعلام آن با تقدیم دادخواست محقق می­شود و لزومی به اعلام و ابراز اراده از طریق دیگر (قبل از تقدیم داخواست) نیست، زیرا فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می­شود.