نمونه دادخواست مطالبه وجه آب، برق، گاز و تلفن و شارژ از مستأجربا قرار تأمین خواسته -از دادگاه

499,000 ریال

نمونه دادخواست مطالبه وجه آب، برق، گاز و تلفن و شارژ از مستأجربا قرار تأمین خواسته -از دادگاه