نمونه دادخواست مطالبه وجه آب، برق، گاز و تلفن و شارژ از مستأجر-از شورای حل اختلاف

499,000 ریال

نمونه دادخواست مطالبه وجه آب، برق، گاز و تلفن و شارژ از مستأجر-از شورای حل اختلاف