نمونه دادخواست مطالبه وجه آب، برق، گاز و تلفن و شارژ از مستأجر-از شورای حل اختلاف

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست مطالبه وجه آب، برق، گاز و تلفن و شارژ از مستأجر-از شورای حل اختلاف

توضیحات

نمونه دادخواست مطالبه وجه آب، برق، گاز و تلفن و شارژ از مستأجر-از شورای حل اختلاف