نمونه دادخواست مطالبه وجه آب، برق، گاز و تلفن و شارژ از مستأجر با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست مطالبه وجه آب، برق، گاز و تلفن و شارژ از مستأجر با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف

توضیحات

نمونه دادخواست مطالبه وجه آب، برق، گاز و تلفن و شارژ از مستأجر با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف