نمونه دادخواست قرار تأمین خواسته -توقیف عین موضوع معامله

499,000 ریال

نمونه دادخواست قرار تأمین خواسته -توقیف عین موضوع معامله