نمونه دادخواست صدور قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم خارجی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست صدور قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم خارجی

توضیحات

نمونه دادخواست صدور قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم خارجی