نمونه دادخواست صدور قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم خارجی

499,000 ریال

نمونه دادخواست صدور قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم خارجی