نمونه دادخواست صدور قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم خارجی

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست صدور قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم خارجی