نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت منع از صدور سند -ماده ۱۲ قانون زمین شهری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت منع از صدور سند -ماده 12 قانون زمین شهری

توضیحات

نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت منع از صدور سند -ماده ۱۲ قانون زمین شهری