نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت منع از عملیات ساختمانی در ملک مغصوبه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت منع از عملیات ساختمانی در ملک مغصوبه

توضیحات

نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت منع از عملیات ساختمانی در ملک مغصوبه