نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت منع از عملیات ساختمانی در ملک مغصوبه

499,000 ریال

نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت منع از عملیات ساختمانی در ملک مغصوبه