نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت منع از عملیات ساختمانی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت منع از عملیات ساختمانی

توضیحات

نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت منع از عملیات ساختمانی