نمونه دادخواست درخواست دستور موقت منع استفاده از وکالتنامه

499,000 ریال

نمونه دادخواست درخواست دستور موقت منع استفاده از وکالتنامه