نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک با پرداخت وجه آن

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک با پرداخت وجه آن

توضیحات

نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک با پرداخت وجه آن