نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک با پرداخت وجه آن

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک با پرداخت وجه آن