نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک با پرداخت وجه آن

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک با پرداخت وجه آن

توضیحات

نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک با پرداخت وجه آن