نمونه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه

499,000 ریال

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه