نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به -از شورای حل اختلاف

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به -از شورای حل اختلاف