نمونه دادخواست اعتراض ثالث و صدور قرار تأخیر اجرای حکم با رد دعوی ۲

499,000 ریال

نمونه دادخواست اعتراض ثالث و صدور قرار تأخیر اجرای حکم با رد دعوی 2