نمونه دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست صدور دستور تأخیر عملیات اجرایی

499,000 ریال

نمونه دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست صدور دستور تأخیر عملیات اجرایی