نمونه دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

499,000 ریال

نمونه دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری