نمونه دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

توضیحات

نمونه دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری