نمونه دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب

توضیحات

نمونه دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب