نمونه دادخواست اعاده دادرسی طاری به جهت وجود تضاد در مفاد حکم

499,000 ریال

نمونه دادخواست اعاده دادرسی طاری به جهت وجود تضاد در مفاد حکم