نمونه دادخواست اعاده دادرسی طاری به جهت وجود تضاد در مفاد حکم

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست اعاده دادرسی طاری به جهت وجود تضاد در مفاد حکم

توضیحات

نمونه دادخواست اعاده دادرسی طاری به جهت وجود تضاد در مفاد حکم