نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف

توضیحات

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف