نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف