نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس -از دادگاه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس -از دادگاه

توضیحات

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس -از دادگاه