نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس -از دادگاه

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس -از دادگاه