نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف