نمونه دادخواست مطالبه وجه رسید عادی – فاکتور- قرض الحسنه با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست مطالبه وجه رسید عادی – فاکتور- قرض الحسنه با قرار تأمین خواسته -از شورای حل اختلاف