نمونه دادخواست مطالبه وجه بهای معامله مال غیر -از شورای حل اختلاف

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست مطالبه وجه بهای معامله مال غیر -از شورای حل اختلاف