نمونه دادخواست مطالبه وجه بهای معامله مال غیر با قرار تأمین خواسته -از دادگاه

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست مطالبه وجه بهای معامله مال غیر با قرار تأمین خواسته -از دادگاه