نمونه دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع -از شورای حل اختلاف

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع -از شورای حل اختلاف