نمونه دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری -از شورای حل اختلاف

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری -از شورای حل اختلاف