نمونه دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از وصف (قراردادی) و استرداد وجوه پرداختی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از وصف (قراردادی) و استرداد وجوه پرداختی

توضیحات

نمونه دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از وصف (قراردادی) و استرداد وجوه پرداختی