نمونه دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد مبیع

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد مبیع

توضیحات

نمونه دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد مبیع