نمونه دادخواست تخلیه مورد اجاره مسکونی به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه -از شورای حل اختلاف

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست تخلیه مورد اجاره مسکونی به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه -از شورای حل اختلاف

توضیحات

نمونه دادخواست تخلیه مورد اجاره مسکونی به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه -از شورای حل اختلاف