نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و سند رسمی انتقال به جهت فضولی بودن

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و سند رسمی انتقال به جهت فضولی بودن