نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال به جهت فقدان قصد

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال به جهت فقدان قصد