نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و ابطال و سند رسمی انتقال به جهت فقدان اهلیت

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و ابطال و سند رسمی انتقال به جهت فقدان اهلیت