نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله به جهت وجود اشتباه در موضوع معامله

1,000,000 ریال

نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله به جهت وجود اشتباه در موضوع معامله