نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله به جهت وجود اشتباه در موضوع معامله

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله به جهت وجود اشتباه در موضوع معامله

توضیحات

نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله به جهت وجود اشتباه در موضوع معامله