نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن

توضیحات

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن