نمونه دادخواست ابطال معامله به جهت فقدان اهلیت طرف- مشروعیت جهت -معین نبودن دقیق

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست ابطال معامله به جهت فقدان اهلیت طرف- مشروعیت جهت -معین نبودن دقیق

توضیحات

نمونه دادخواست ابطال معامله به جهت فقدان اهلیت طرف- مشروعیت جهت -معین نبودن دقیق